Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Innowacja Pedagogiczna "MALI ODKRYWCY"

Czcionka:

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA

                                      „MALI  ODKRYWCY

                                     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

              IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  W JASTRZĘBI

Zespół autorski: mgr Bernadeta Kowalska  i  mgr Elżbieta Szarota

1.WSTĘP

     Podczas pierwszego  etapu edukacyjnego  – tzw. edukacji wczesnoszkolnej, następuje szczególne kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. To właśnie w tym czasie dzieci wykazują ogromną „ciekawość otaczającego świata”, przyjmują postawę badacza i obserwatora zachodzących zjawisk w przyrodzie, otoczeniu bliższym i dalszym. Umysł jest bardzo chłonny , elastyczny i podatny na wszelkie oddziaływania innych.

Dlatego od najmłodszych lat należy kształtować : świadomy stosunek do tzw. „Małej Ojczyzny” , otaczającej przyrody, szacunek do różnorodnych form życia,  aktywne i właściwe  postawy wobec ludzi , dziedzictwa kulturowego, tradycji, zwyczajów przodków.

Szkoła nasza usytuowana jest w bardzo atrakcyjnym regionie – o bogatych tradycjach, dorobku kulturowym, malowniczych krajobrazach, licznych walorach kulturalno- przyrodniczych - które sprzyjają wprowadzeniu innowacji.

Inspiracją do wdrożenia tej innowacji były nasze  szczególne zainteresowania przeszłością , teraźniejszością „Małej Ojczyzny” i chęć przekazania ich młodym pokoleniom oraz propagowanie aktywnych  form spędzania wolnego czasu.

2.OPIS INNOWACJI

„Mali odkrywcy” to innowacja o charakterze społeczno -przyrodniczo – kulturowym , której zadaniem będzie poznawanie, odkrywanie, badanie -   przez przeżywanie. Dzieci poprzez swoją aktywność , działanie – poznają bliżej walory przyrodnicze , geograficzne, kulturowe, historyczne naszych okolic

 i  regionu.

Przeznaczona jest dla uczniów klas II-III naszej szkoły;  udział w niej jest        obowiązkowy- jeśli zadanie będą realizowane w ramach zajęć edukacyjnych,

w pozostałych sytuacjach – dobrowolny.

Realizacja zadań rozpocznie się w terminie od 02. 01. 2017 roku  i potrwa do ok. 20. 06. 2017 roku.

Realizowane zagadnienia dotyczyć będą poznawania przeszłości, teraźniejszości  naszej miejscowości – poprzez spotkania z przedstawicielami starszego pokolenia naszej społeczności / np. członkami kapeli „Pogórzanie”, starszym pokoleniem – babciami , dziadkami itp./, przeprowadzenie wywiadów ; wycieczki -  zwiedzanie muzeów, obiektów przyrodniczych, ciekawych zakątków , przygotowanie gazetki na korytarz szkolny, prezentacji multimedialnej prezentującej historię naszej miejscowości, tradycje, zwyczaje – zgodnie z kalendarzem uroczystości, itp.

W realizację poszczególnych zadań zamierzamy włączyć rodziców, dziadków naszych dzieci.

3.ZASADY FUNKCJONOWANIA INNOWACJI

Cel innowacji:

Popularyzacja wiedzy społeczno – przyrodniczej, historycznej na temat „Małej Ojczyzny” w klasach II-III.

Cele szczegółowe:

W zakresie wiadomości i umiejętności:

1.Rozszerzenie materiału programowego z edukacji społeczno-przyrodniczej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka.

2.Rozwijanie umiejętności poznawania, obserwowania otaczającego środowiska .

3.Budzenie zainteresowań przeszłością swojej miejscowości i okolic.

4.Wyrabianie szacunku dla przyrody i historii .

5.Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania zainteresowań .

6.Wdrażanie do aktywnego udziału w poznawaniu przeszłości.

7. Wdrażanie do twórczego myślenia.

8. Rozbudzanie potrzeby aktywnego wypoczynku, zwiększanie aktywności ruchowej uczniów.

W zakresie postaw:

1.Wyrabianie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

2.Atrakcjne spędzanie czasu wolnego – łączenie zasady „przyjemne

z pożytecznym”.

3.Rozwijanie samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności za wykonywane zadania.

4.Rozwijanie aktywnych form wypoczynku.

Spodziewane efekty:

Dla szkoły:

 1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
 2. Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych ;
 3. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków;
 4. Podniesienie jakości pracy szkoły.

Dla uczniów:

 1. Wzrost zainteresowania wiedzą społeczno – przyrodniczą i kulturową miejscowości, najbliższych okolic ;
 2. Zrozumienie potrzeby poznawania przyrody i historii najbliższych okolic;
 3. Odpowiedzialność  za stan środowiska,
 4. Umiejętność współpracy w grupie;
 5. Rozwój twórczego myślenia i kreatywności;
 6. Umiejętność planowania i przeprowadzenia obserwacji, odpowiednich działań;
 7. Atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego – sprzyjające  zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.
 1. Metody i formy pracy:

Metody pracy:

 1. Podające: pogadanki, rozmowy, objaśnienia, opis, odczyt, opowiadania;
 2. Praktyczne: pokaz , obserwacja , doświadczenie, ćwiczenia;
 3. Badawcze
 4. Poszukujące
 5. Aktywizujące

Formy pracy:

 1. Wycieczki , zajęcia terenowe;
 2. Zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości;
 3. Zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy;
 4. Aktywny udział w zaplanowanych działaniach;
 5. Wykonanie albumów, folderów,  wystaw, gazetek tematycznych – ich prezentacja innym odbiorcom;

 

5.TEMATYKA ZAJĘĆ – proponowane działania:

 1. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego „Grociarnia” w Jastrzębi - poznanie ekspozycji , dawnych sprzętów, zajęć ludności, gwary, ginące zawody itp.;
 2. Zwiedzanie Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej;        
 3. Wycieczki terenowe – poznanie krajobrazu okolic, osobliwości przyrodniczych / np. Skała „Wieprzek”,  przysiółek - Koniec Wsi , Jamna, Polichty – Sucha Góra, „Diable Boisko”, Bukowiec – rezerwat „ Diable Skały”, wieża Widokowa – Bruśnik, do gospodarstwa agroturystycznego - poznanie tradycyjnego wypieku chleba , ciastek.
 4. Wycieczki po najbliższej okolicy połączone z obserwacją ekosystemów- las, łąka,  pole – wykorzystanie lup , lornetek; wykonanie w grupach mapy roślinnej i zwierzęcej .
 5. Zakładanie klasowej hodowli roślin- prowadzenie obserwacji

oraz kącików ciekawostek przyrodniczych .

 1. Zgłębianie wiedzy na temat ludzkiego ciała- kształtowanie schematu własnego ciała,   film multimedialny ,,Podróż do wnętrza ludzkiego ciała”, co szkodzi a co służy ciału- wizyta w kuchni szkolnej, wykonanie folderów ,,Jak zdrowo żyć”.
 1. Rezerwaty i parki przyrody- pomniki przyrody w okolicy, rośliny i zwierzęta chronione – wykonanie plakatów.
 1. Spotkania z ciekawymi ludźmi /członkami  kapeli „ Pogórzanie”, paniami

z KGW/.

 1. Czynny udział w akcjach „Sprzątania okolicy”; segregowania śmieci , powtórnego wykorzystania ich w gospodarstwie domowym.
 2. Obchody Dnia Ziemi- przygotowanie inscenizacji, przedstawienie na forum szkoły.
 3. Wypoczynek – poznanie i propagowania aktywnych form wypoczynku, terenowe gry i zabawy  zespołowe.
 4. Zorganizowanie turnieju wiedzy ekologicznej ,,Mały Przyjaciel Przyrody”
 5. Wykonanie folderów, albumów, gazetek, wystaw; prezentacja pozostałym uczniom w szkole, rodzicom, gościom itp./
 6. Poznawanie tradycji , zwyczajów – zgodnie z kalendarzem uroczystości – np.: prezentacja zwyczajów wielkanocnych  / dla całej społeczności szkolnej/.

                        Harmonogram przebiegu innowacji:

Miesiąc

Planowane działania

Sposoby realizacji

 

styczeń

 

 

 1. Zgłębianie wiedzy na temat ludzkiego ciała- kształtowanie schematu własnego ciała,   film multimedialny ,,Podróż do wnętrza ludzkiego ciała”, co szkodzi a co służy ciału- wizyta w kuchni szkolnej, wykonanie folderów ,,Jak zdrowo żyć”
 1. Spotkania z ciekawymi ludźmi /członkami  kapeli „ Pogórzanie”/- historia powstania,  występy krajowe                i światowe, wspólne śpiewanie pieśni ludowych
 1. Spotkania ze starszym pokoleniem (babcie

i dziadkowie)- wywiad na temat życia na wsi

w czasach ich dzieciństwa i młodości, historiiregionu;

-wspólne przygotowanie pytań do kwestionariusza wywiadu;

E. przyr.

Wych. fizyczne

 

 

 

E. społ.

E. pol.

 

 

luty

 

 

 

 

 

 1. Zakładanie klasowej hodowli roślin- prowadzenie obserwacji oraz kącików ciekawostek przyrodniczych;
 1. Spotkania z ciekawymi ludźmi / paniami z KGW/

- tradycje kultywowane w naszym regionie

- potrawy regionalne- pokaz i ich wspólne przygotowanie, tradycja ,,Tłustego czwartku”

 1. ,,Młody ornitolog”- obserwacja ptaków  w czasie wyjść ze szkoły i w okresie ferii zimowych, wykonywanie fotografii do folderu ,,Ptaki spędzające z nami zimę”, wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat każdego z nich.

W ramach zajęć

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego „Grociarnia” w Jastrzębi - poznanie ekspozycji , dawnych sprzętów, zajęć ludności, gwary, ginące zawody itp.
 2. Zwiedzanie zabytkowego kościoła oraz Stacji meteorologicznej – obserwacja i pomiar składników pogody;
 1. Rezerwaty i parki przyrody- pomniki przyrody

w okolicy, rośliny i zwierzęta chronione – wykonanie plakatów, zdjęć;

 1. Czynny udział w akcjach „Sprzątania okolicy”; segregowania śmieci , powtórnego wykorzystania ich w gospodarstwie domowym;
 2. Wykonanie strojów z odpadów, organizacja pokazu mody.

 

 

Zajęcia szkolne

 

 

E. plast.

 

Wych. fizyczne

Zajęcia tech.

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zwiedzanie Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej;
 1. Poznawanie tradycji , zwyczajów – zgodnie

z kalendarzem uroczystości – np.: prezentacja zwyczajów wielkanocnych/ dla całej społeczności szkolnej/.

 1. Zorganizowanie turnieju wiedzy ekologicznej ,,Mały Przyjaciel Przyrody”
 2. Obchody Dnia Ziemi- przygotowanie plakatów ekologicznych, propagowanie wiedzy w środowisku lokalnym;

 

 1. Wycieczka terenowa ścieżką ekologiczną  -Polichty       - Sucha Góra;

- zwierzęta i rośliny chronione w naszej okolicy;

– wykonanie klasowych albumów ; wyszukiwanie informacji na ich temat w różnych źródłach;

 1. Wycieczka terenowa -  wieża Widokowa – Bruśnik , skała ,,Diable boisko”;                                         

 

Zajęcia szkolne

 

E. społ.

Uroczystość szkolna

E. przyr.

E. plast

 

Wych. fizyczne

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

maj

 

 

 1. Wycieczki po najbliższej okolicy połączone

z obserwacją ekosystemów- las, łąka,pole – wykorzystanie lup , lornetek; wykonanie w grupach mapy roślinnej i zwierzęcej ;

 1. Wycieczka terenowa ”, Bukowiec – rezerwat

„ Diable Skały”lub inne;

 1. Konkurs fotograficzny ,,Najciekawsze, najpiękniejsze miejsca w mojej miejscowości”;

E. przyr.

Z. tech

Wych.fizycz.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

 

czerwiec

 1. Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego - poznanie tradycyjnego wypieku chleba , ciastek.
 1. Wypoczynek – poznanie i propagowania aktywnych form wypoczynku, terenowe gry i zabawy  zespołowe;
 2. Wykonanie folderów, albumów, gazetek, wystaw; prezentacja pozostałym uczniom w szkole, rodzicom, gościom itp./

 

 1. Prezentacja podsumowująca innowację ;

Zajęcia  szkolne

Wych. fiz.

E. społ.

zajęć plast. tech. oraz dodatkowych

Apel szkolny

 

Za aktywny udział w poszczególnych zadaniach uczniowie zdobywają PUNKTY, które odnotowują w dzienniczkach.

Zsumowane punkty , ich odpowiednia ilość – daje dzieciom możliwość zdobycia SPRAWNOŚCI  :  Wędrowiec / 50 pkt/za udział w każdej zaplanowanej wycieczce;  Ekoludek / 50 pkt/, Miłośnik przyrody / 50 pkt/, Miłośnik Małej Ojczyzny/ 50 pkt/ ,Słuchacz/ 50 pkt/  itp.

- na końcu „ Mały Odkrywca”- odznaka na podsumowanie innowacji ;   

        Przedstawiony plan innowacji może być modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Podczas wszystkich podejmowanych działań towarzyszyć nam będzie zasada „łączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli nauki z zabawą ” , we współpracy z rodzicami , członkami rodzin, przedstawicielami środowiska .

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny